Η φυσική αγωγή στην προσχολική ηλικία
Μία πρώτη ματιά

Η φυσική αγωγή αντιμετωπίζεται πλέον, όχι μόνο σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, αλλά και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών. Το σώμα του ανθρώπου, ακόμα και πριν από την προσχολική ηλικία, είναι το πρωταρχικό μέσο μάθησης που χρησιμοποιεί το παιδί όταν προσπαθεί να οικοδομήσει τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη και μάθηση.
Γι’ αυτό το λόγο κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, όταν πλέον τα παιδιά έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του προφορικού τους λόγου, είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες αυτόνομα (χωρίς την στήριξη κάποιου ενήλικα), οι οποίες, πολλές φορές, μπορεί να εμπεριέχουν και διαφορετικά νοήματα από αυτά που μπορεί να διακρίνει κάποιος με την πρώτη ματιά. Παραδείγματος χάριν η κίνηση μπορεί να σημαίνει εξερεύνηση των δυνατοτήτων του σώματος, ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας αλλά και τόνωση της αυτοπεποίθησης και της ασφάλειας.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Οι γενικότεροι στόχοι της φυσικής αγωγής για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι:
– παροχή ερεθισμάτων και κινητικών εμπειριών για εξερεύνηση των δυνατοτήτων του σώματος αλλά και πειραματισμό.
– ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ελεύθερης έκφρασης.
– βελτίωση της αυτοπεποίθησης
– ενεργοποίηση νοητικών λειτουργιών για την επίλυση προβλημάτων
– ενίσχυση της αλληλεπίδρασης.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να καλύψει τις πρωταρχικές ανάγκες των παιδιών. Ουσιαστικά δηλαδή να αισθάνονται εμπιστοσύνη, ασφάλεια να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και να μοιράζονται εμπειρίες με άλλους. Παράλληλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν μεγάλη περιέργεια και φαντασία αλλά και σημαντική διάσπαση προσοχής. Συγχρόνως όμως έχουν μικρή φυσική αντοχή σε συνδυασμό με περιορισμένες φυσικές δεξιότητες. Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδομένα δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει αμέτρητες ευκαιρίες ανάπτυξης αδρών κινητικών και συνεργατικών δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι. Η σωστή οργάνωση του παιχνιδιού αυτού μπορεί να βοηθήσει:
– Στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων
– Στην βελτίωση του συντονισμού.
– στην ενίσχυση της συνεργατικότητας.
– Στην λύση προβλημάτων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
– Στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του παιδιού για καινούριες κινητικές εμπειρίες, ατομική και ομαδική προσπάθεια, κατάκτηση στόχων.

Χρυσάνθη Δημητριάδου